Upcoming Events

TWI JI+JR (Tianjin)
Date: July 6 - 9, 2010
Price: RMB 2300

TWI JI+JR (Suzhou)
Date: Sep 7 - 10,2010
Price: RMB 2,300

TWI JI+JR (Chongqing)
Date: Aug 24 - 27, 2010
Price: RMB 2300

TWI JM TTT
Date: Aug 23 -28, 2010
Venue: Shanghai
Price: RMB 22000

TWI JI TTT
Date: Nov 8 - 13, 2010
Venue:Shanghai
Price:RMB 20600